INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ,

ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A DALŠÍCH OSOB

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).

 

Informace o ochraně osobních údajů je poskytována pro plnění právních povinností uvedených v článcích 12 až 14 obecného nařízení. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mateřská škola Zvoneček v Bříze, příspěvková organizace, se sídlem Bříza č. p. 133, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 71294872 (dále jen „škola”).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Ing. Markéta Mithoferová, Korunní 906/29, 120 00 Praha 2

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu zpracováváme?

Škola zpracovává osobní údaje dětí, zákonných zástupců dětí, pověřených osob k vyzvedávání dítěte, popř. dalších osob v rámci činnosti a zajištění chodu školy (dodavatelé, dárci, smluvní strany). Škola zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely naplňování své činnosti. Mezi osobní údaje, které škola zpravidla zpracovává, patří:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, sídlo firmy, IČ, DIČ
 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu, datová schránka a další obdobné informace
 • Údaje týkající se zdravotního stavu, kterými se rozumí zejména údaje o očkování, zdravotních omezeních, zdravotních obtížích, alergiích, psychologická diagnóza, užívání léků a o stravování.
 • Ostatní údaje jako jsou odklad školní docházky, vyučovací jazyk a číslo rozsudku u rozvedených rodičů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Z jakých zdrojů škola osobní údaje získává?

Osobní údaje, které škola zpracovává, získává převážně od zákonných zástupců dětí, a to zejména při přijímacím řízení a následně v průběhu vzdělávání. Dalším zdrojem je vlastní pozorování dítěte ze strany pedagogů, popř. škola může získat informace také od zdravotnických zařízení (praktický lékař), pedagogicko-psychologických poraden (logopedie) atp.. Další údaje získává ze smluvních vztahů realizovaných při zajišťování chodu školy.

Jak je to s povinností údaje škole předávat?

Většinu osobních údajů je zákonný zástupce povinen škole předat, jelikož poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem a škola není bez těchto údajů schopna zajistit plnění právních povinností vyplývajících zejména ze školského zákona, popř. je nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů či pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je škola pověřena. Zpracování, které vyžaduje Váš souhlas, je zcela dobrovolné a osobní údaje škole nemusíte poskytnout. Pokud souhlas poskytnete, můžete ho kdykoliv odvolat a škola takovéto zpracování ukončí.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracovávání Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě právní povinnosti - ukládá nám to některých ze zákonů České republiky, nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci – školy jsou orgány veřejné moci; zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů anebo tehdy pokud nám k tomu udělíte souhlas – souhlas je vyžadován jenom tam, kde nelze osobní údaje zpracovávat na základě předchozích titulů.

 

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením GDPR na základě těchto právních titulů:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající z těchto právních předpisů:
 • Školský zákon - č. 561/2004 Sb.
 • Zákon o pedagogických pracovnících  - č. 563/2004 Sb.
 • Správní řád – č. 500/2004 Sb.
 • Občanský zákoník – č. 89/2012 Sb.
 • Zákoník práce – č. 262/2006 Sb.
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví – č. 258/2000 Sb.
 • Zákon o archivnictví a spisové službě – č. 499/2004 Sb.
 • Zákon o účetnictví – č. 563/1991 Sb.
 • Vyhláška o dokumentaci škol – č. 364/2005 Sb.
 • Vyhláška o předškolním vzdělávání - č. 14/2005 Sb.
 • Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů – č. 64/2005 Sb.
 • Vyhláška o školním stravování - č. 107/2005 Sb.

Údaje, které pro plnění právní povinnosti zpracováváme, využíváme pouze k účelům pro plnění cílů předškolního vzdělávání, poskytování stravování, plnění evidenčních povinností a poskytování informací státním institucím.

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. V tomto případě je škola smluvním partnerem a zpracování je prováděno za účelem správy našich smluvních závazků.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Ve veřejném zájmu škola zpracovává osobní údaje pro účely pořádání vzdělávacích programů, školních soutěží a akcí, školních výletů a dalších sportovních, kulturních a uměleckých akcí včetně jejich předávání organizátorům. Ve veřejném zájmu škola zpracovává také kontaktní údaje dětí a zákonných zástupců za účelem snadné a rychlé komunikace. Tato zpracovávání jsou nezbytně nutná pro činnost školy. V tomto případě máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Naše škola některé osobní údaje zpracovává za účelem svých oprávněných zájmů. Jedná se například o ochranu práv školy, ochranu proti nekalému jednání, správu úhrad a finančních toků a vymáhání pohledávek, a v rozumné míře i o zpracování za účelem prezentace a propagace školy, výsledků její činnosti a hájení dobrého jména a pověsti. V tomto případě máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování proti zpracování Vašich osobních údajů.
 • Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů̊ se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů̊. Na webových stránkách a v propagačních materiálech školy může v ojedinělých případech dojít ke zveřejnění portrétní fotografie s uvedením jména, příjmení a třídy dítěte za účelem pozitivní prezentace činnosti školy a úspěchů dětí. Toto zpracování je dobrovolné a záleží pouze na Vás, zda k němu dáte souhlas. Daný souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje dětí a zákonných zástupců mohou být předávány příjemcům nebo zpracovatelům. V případech, kdy to vyžadují právní předpisy, jsou osobní údaje předávány orgánům veřejné moci, České školní inspekci, Krajské hygienické stanici, OSPOD, kontrolním orgánům, popř. dalším příjemcům, které škola pověří činností, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné, jako jsou např. organizátoři školních soutěží a dalších vzdělávacích, sportovních a uměleckých akcí, logoped, psycholog a další. Osobní údaje mohou být předávány rovněž i poskytovatelům odborných služeb jako jsou daňoví poradci, znalci a dále poskytovatelům dotací, poskytovatelům právních služeb jako jsou advokáti, notáři a také exekutorům, orgánům činným v trestním řízení, soudům a pojišťovnám. Osobní údaje škola předává zpracovatelům, kterými je externí účetní pro účely vedení účetnictví, mzdová účetní pro zpracování mezd a vedení personální agendy, subjekt zajišťující školní stravování, popř. administrátoři veřejných zakázek. Zpracovatelé osobní údaje zpracovávají na základě zpracovatelské smlouvy, ve které jsou vymezeny povinnosti k zajištění ochrany Vašich osobních údajů. Škola v žádném případě s osobními údaji neobchoduje a ani je nepředává třetím osobám za účelem přímého či nepřímého marketinku. Škola nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je potřebná pro účely, pro které byly osobní údaje shromážděny. Obvykle se jedná o dobu stanovenou právními předpisy anebo po dobu trvání Vašeho souhlasu.

 Jaká jsou Vaše práva?

Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit tato práva:

 • Právo na přístup - subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
 • Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování - subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování – škola neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu - pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato práva můžete uplatnit

 1. osobně – v sídle školy
 2. poštou na adresu sídla školy
 3. e-mailem: mszvonecekvbrize@seznam.cz
 4. elektronickým podáním: ID datové schránky: nrnu4pt
 5. telefonicky na tel. čísle: 732 845 466 (p. ředitelka) nebo 778 059 946 (MŠ)

Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.

Lhůta na zpracování žádosti

Žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu obtížnosti případu, o čemž Vás budeme informovat, včetně důvodů prodloužení. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně, pouze pokud by žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Úpravy tohoto dokumentu

Škola si vyhrazuje právo provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Proto pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Datum účinnosti

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 26. března 2019.

Výroční zprávy